1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kinderen van de Evenaar, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kinderen van de Evenaar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kinderen van de Evenaar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kinderen van de Evenaar. Kinderen van de Evenaar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kinderen van de Evenaar dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Kinderen van de Evenaar zijn vrijblijvend en Kinderen van de Evenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s.

3. Betalingen
Betalingen via iDeal, Paypal of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Kinderen van de Evenaar, Arnhemseweg 45, 6711 GR Ede. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.

4. Levering
De door Kinderen van de Evenaar opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Kinderen van de Evenaar worden teruggestort.

5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kinderen van de Evenaar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Elektronische communicatie en bewijs
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kinderen van de Evenaar (dan wel door u ingeschakelde derden), is Kinderen van de Evenaar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderen van de Evenaar.
6.2 De administratie van Kinderen van de Evenaar geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kinderen van de Evenaar geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kinderen van de Evenaar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kinderen van de Evenaar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Diversen
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kinderen van de Evenaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kinderen van de Evenaar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 Kinderen van de Evenaar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

MARKTEN/OPEN DAGEN 2024

6 april Shop open van 11.00-15.00 uur
10 mei Bevrijdingsbraderie 
Wageningen
11 mei Doesburger Molenmarkt Ede

5 juli Zomermarkt Lage Vuursche
30 augustus Heidefair Otterlo
14 september Doesburger Molenmarkt Ede
19 oktober Burr'len bij de Koepel Lunteren
26 oktober Ede goes Wild
22-23 november Open Dagen
10 december Besloten Winterfair Philips Eindhoven
12 december Besloten Winterfair Philips Amsterdam
13-14 december Dickensfair Bennekom
21 december Kerst rond de Kerk Ede

Wil je een project onder onze aandacht brengen?

Mail of app ons of kom in de winkel langs, dan bespreken we een eventuele donatie

© 2013 - 2024 Kinderen van de Evenaar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel